A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT

CHUYÊN ĐỀ 
HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT
Chủ đề 2.1:Lũy thừa, mũ, logarit
A.    Kiến thức cơ bản
I. Lũy thừa 
1. Định nghĩa lũy thừa 
Số mũ      Cơ số  a    Lũy Thừa  
 
a  R     (n thừa số a)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tính chất của lũy thừa 
    • với mọi  a > 0, b > 0 ta có : 
         
    •     a > 1 :  ;       0 < a < 1 :  
    • Với  0 < a < b ta có :
         ;         
    Chú ý:     + Khi xét lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số a phải khác 0 
            + Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số a phải dương 
3. Định nghĩa và tính chất của căn bậc n 
    • Căn bậc n (n  N*,  ) của a là số b sao cho   .
       • nếu n là số nguyên dương lẻ  thì   xác định   , nếu  n là số nguyên dương chẵn thì   xác định  
       • n là số nguyên dương lẻ    ,  n là số nguyên dương chẵn    

    • Với  a, b  0, m, n  N*, p, q  Z ta có :
         ;     ;     ;           
    • Nếu n là số nguyên dương lẻ và  a < b thì  .
       Nếu n là số nguyên dương chẵn và  0 < a < b thì  .
II. LÔGARIT
1.Định nghĩa 
• Với a > 0, a  1, b > 0 ta có :   
chú ý :   có nghĩa khi  
    • Loogarit thập phân :             
    • Loogarit tự  nhiên (logarit Nepe):       (vôùi   )
2. Tính chất 
    •  ;         ;         ;         
    • Cho a > 0, a  1, b, c > 0. Khi đó :
            + Nếu  a > 1 thì  
            + Nếu  0 < a < 1 thì  
3. Các qui tắc  tính logarit
    Với  a > 0, a  1, b, c > 0, ta có :
    •      •      •  
4. Đổi cơ số 
    Với  a, b, c > 0  và  a, b  1, ta có :    
    •     hay    
    •              •  
B.    Kĩ năng cơ bản:
- Tìm điều kiện và rút gọn biểu thức 
- Đưa biểu thức về dạng lũy thừa
- So  sánh lũy thừa
- Tính giá trị biểu thức logarit theo các biểu thức đã cho 
- Chứng minh đẳng thức
C.    Bài tập luyện tập
        Bài 1 Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa 
    a)          b)          c)      
         Bài 2 Tìm điều kiện  và rút gọn các biểu thức sau  
    a)          b)      
    c)     (a,b>0 , a ≠ b)                
         Bài 3 So sánh m và n   
        a)          b)  
      Bài 4 Tìm điều kiện của a và x biết    
    a)              b)  
    c)              d)          
    e)              f)      
Bài 5.  Rút gọn biểu thức :
        a)   (a > 0)                        b )      (  )    
Bài 6: Tính giá trị biểu thức logarit theo các biểu thức đã cho :
    a) Cho  . Tính       theo a.
    b) Cho  . Tính   theo a.
    a) Cho   ;  . Tính   theo a, b. 
    b) Cho  ;  . Tính    theo a, b. 
Bài 7: Chứng minh các biểu thức sau (với giả thuyết các biểu thức đều có nghĩa ) :

    a)          b)          
     c)  , với   .

D.    Bài tập TNKQ
Câu 1: Cho a > 0 và  a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 
    A.   có nghĩa  x         B. loga1 = a và  logaa = 0
    C. logaxy = logax.logay        D.   (x > 0,n  0)
Câu 2: Cho a > 0 và  a  1, x và  y là hai  số dương . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 
    A.              B.  
    C.      D.  
Câu 3:   (a > 0, a  1) bằng :
    A. -               B.                  C.                   D. 4
câu 4 :   bằng :
    A. 3           B.            C.                 D. 2
Câu 5:   (a > 0, a  1, b > 0) bằng :
    A.         B.             C.          D.  
Câu 6 : Nếu    (a > 0, a  1) thì  x bằng :
    A.             B.               C.              D. 3
Câu 7: Nếu    (a, b > 0) thì  x bằng :
    A.      B.      C. 5a + 4b    D. 4a + 5b
Câu 8 : nếu    (a, b > 0) thì  x bằng :
    A.      B.      C.      D.  
Câu 9: Cho log2 = a. Tính  log25 theo a?
    A. 2 + a        B. 2(2 + 3a)        C. 2(1 - a)        D. 3(5 - 2a)
Câu 10 : Cho log . Khi đó    tính theo  a và  b là :
    A.          B.          C. a + b        D.  
Câu 11 : Cho hai số thực dương   và   với   Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A.                                              B.                           
C.                                        D.  
Câu 12. Cho  . Tính   theo a, ta được:
    A.      .     B.      .    C.      .    D.      .
Câu 13. Rút gọn biểu thức  , ta được:
    A.      .     B.      .    C.      .    D.      .
Câu 14: Cho a là một số dương, biểu thức   viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 
           A.              B.                  C.           D.  
Câu 15: Biểu thức a viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
    A.          B.          C.          D.  
Câu 16: Biểu thức  (x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
    A.          B.          C.          D.  
Câu17: Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm?
    A.   + 1 = 0        B.      C.      D.  
Câu18: Cho K =  . biểu thức rút gọn của K là:
    A. x             B. 2x                   C. x + 1                        D. x - 1
Câu19: Rút gọn biểu thức:  , ta được:
    A. 9a2b        B. -9a2b    C.          D. Kết quả khác 
Câu20: Rút gọn biểu thức:  , ta được:
    A. x4(x + 1)        B.          C. -         D.  
Câu21: Nếu   thì giá trị của  là:
    A. 3        B. 2        C. 1        D. 0
Câu22: Cho  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
    A. -3 <  < 3        B.  > 3        C.  < 3        D.   R
Câu23: Rút gọn biểu thức   (a > 0), ta được:
    A. a        B. 2a        C. 3a        D. 4a
Câu24: Rút gọn biểu thức   (b > 0), ta được:
    A. b        B. b2        C. b3        D. b4
Câu25: Cho  . Khi đo biểu thức K =   có giá trị bằng:
    A.          B.          C.          D. 2


Chuyên đề 2: HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ
Chủ đề 2.2: Hàm số lũy thừa, mũ, logarit
A.    Kiến thức cơ bản
I.    HÀM SỐ LŨY THỪA
a)    ĐN: Hàm số có dạng   với  
b)    Tập xác định:
•    D = R với   nguyên dương
•      với   nguyên âm hoặc bằng 0
•    D =   với  không nguyên
c)    Đạo hàm
Hàm số   ( ) có đạo hàm với mọi x > 0 và  
d)    Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng  
Đồ thị luôn đi qua điểm (1; 1)
Khi   > 0 hàm số luôn đồng biến, khi   < 0 hàm số luôn nghịch Biến
Đồ thị hàm số không có tiệm cận khi   > 0. khi   < 0 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là trục Ox, tiệm cận đứng là trục Oy.
II. HÀM SỐ MŨ
a) ĐN: Hàm số có dạng  
b) Tập xác định: D = R, tập giá trị  
c) Đạo hàm: Hàm số    có đạo hàm với mọi x và 
     , Đặc biệt:  
d) Sự biến thiên:
  Khi a > 1: Hàm số đồng biến
  Khi  0 < a < 1: hàm số nghịch biến
e)    Đồ thị: đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là trục Ox và luôn đi qua các điểm (0; 1), (1; a) và nằm về phía trên trục hoành
f)     Lãi kép: tiền lãi của kì hạn trước nếu người gửi không rút ra thì được tính vào vốn để tính lãi cho kì hạn sau.
      Công thức tính: Khách hàng gửi vào ngân hàng   đồng với lãi kép   /kì hạn thì số tiền khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau   kì hạn (   ) là: 
      (2)
Chú ý: Từ công thức (2) ta có thể tính được: 
      (3)
      (4)
      (5)

III. HÀM SỐ LÔGARIT
a) ĐN: Hàm số có dạng  
b) Tập xác định: D =  , tập giá trị R
c) Đạo hàm: Hàm số    có đạo hàm với mọi x > 0 và 
     , Đặc biệt:  
d) Sự biến thiên:
  Khi a > 1: Hàm số đồng biến
  Khi  0 < a < 1: hàm số nghịch biến
e) Đồ thị:  thị hàm số có tiệm cận đứng  là trục Oy và luôn đi qua các điểm (1; 0), (a; 1) và nằm về phía phải trục tung.
B.    Kĩ năng cơ bản
-    Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa ,hàm số logarit
-    Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa , hàm số mũ , hàm số logarit
-    Tính tiền lãi , thời gian giửi tiết kiệm và tăng trưởng … , lãi suất hay % tăng trưởng  trong bài toán lãi suất 
-    Khảo sát  hàm số lũy thừa , hàm số mũ , hàm số logarit

C.    Bài tập luyện tập
Bài 1:  Tìm đạo hàm của các hàm số sau:   
a, y= e3x              b, y=2x              c, y= 
HD:
a,(e3x)’ = e3x.(3x)’ = 3e3x 
b, (2x)’ = 2x.ln2;  
c,( )’ =  .(ln3). (1-x2)’ = -2x. .ln3
Bài 2:  Tìm TXĐ của các hàm số sau: 
 a, y = x3            b, y = x -3                c, y =       d, y =   
HD:
a, y = x3    có D = R           (vì  = 3 nguyên dương)
b, y = x -3  có  D = R\{0}   (vì  = - 3 nguyên âm)
c, y =  ( hữu tỉ);
d, y =   (  vô tỉ) nên có D = R+ = (0;+ )
Bài 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau: 
 a, y=  (x>0)                                        b, y=   ( )
HD:
+  = =  =  
 +( )’=[ ]’= .(-2x) = 
Bài 4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau: 
a,                                             b,   
HD
a , y’ =           
b,            
Bài 5: Chú Việt gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi kép 5%/năm.
a) Tính số tiền cả gốc lẫn lãi chú Việt nhận được sau khi gửi ngân hàng 10 năm.
b) Với số tiền 10 triệu đó, nếu chú Việt gửi ngân hàng với lãi kép  /tháng thì sau 10 năm chú Việt nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn hay ít hơn?
HD
a) Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được sau 10 năm với lãi kép 5%/năm là 
 triệu đồng.
b) Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được sau 10 năm với lãi kép  /tháng là  
  triệu đồng.
Vậy số tiền nhận được với lãi suất  /tháng nhiều hơn.

Bài 6: Bạn An gửi tiết kiệm một số tiền ban đầu là 1000000 đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn). Hỏi bạn An phải gửi bao nhiêu tháng thì được cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt quá 1300000 đồng ?
HD
Ta có   nên để nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt quá 1300000 đồng thì bạn An phải gửi ít nhất là 46 tháng.
Bài 7: Một người có  58 000 000đ gửi tiết kiệm ngân hàng (theo hình thức lãi kép ) trong 8 tháng thì lĩnh về được 61 329 000đ. Tìm lãi suất hàng tháng?
HD lãi suất hàng tháng  là  
Bài 8: Tìm tập xác định của các hàm số sau:
 
HD: a, D=(-1; )               b, D=      c, D=( ;1)      d, D=(-1;1)
Bài 9: Tính  đạo hàm của các hàm số sau:
a, y= ln                        b, y=log2(3x2 - 5)
HD:
a, (ln )’ =   =               (vì   =  )
b,  [log2(3x2 - 5)]’ =  =  

D.    Bài tập TNKQ

Câu 1: Đạo hàm của hàm số   là:
A.      B.      C.        D.  
Câu 2: Tập xác định của hàm số   là:
A.  .    B.  .    C.      D.  .

Câu 3. Hàm số    có tập xác định là:
          A. R                          B. (0; +)            C. R\              D.  
Câu 4 Hàm số nào sau đây là đạo hàm của hàm số   ?
A.      B.      C.      D.  
Câu 5: Hàm số   có đạo hàm   là:
A.      B.  
C.      D.  

Câu 6: Đạo hàm của hàm số  là:
A.      B.  
C.      D.  
Câu 7: Đạo hàm của hàm số   là:
A.  .    B.  ln2.    C.  .    D.  .
Câu 8: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6,8% năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 8                 B. 9                       C. 10                       D. 11
Câu 9:  Một khu rừng có trữ lượng gỗ   mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Tìm khối lượng gỗ của khu rừng đó sau 5 năm.
A.     B.      C.       D.  

Câu 10: Tập xác định của hàm số   là:
A.                    B.      
C.                                                    D.  
Câu11: Tập xác định của hàm số   là:
A.                    B.      
C.                                     D.  

Câu 12. Đạo hàm của hàm số   là:
A.       B.   
C.       D.  
Câu 13: Đạo hàm của hàm số   là :
A.                 B.  
    C.                           D.  

Câu 14: Hàm số y =   có đạo hàm f’(0) là:
     A.              B.              C. 2        D. 4
Câu 15: Cho hàm số y =  . Đạo hàm f’(x) có tập xác định là:
    A. R        B. (0; 2)    C. (-;0)  (2; +)        D. R\{0; 2}
Câu 16: Hàm số y =   có đạo hàm là:
A. y’ =      B. y’ =      C. y’ =        D. y’ =  
Câu 17: Cho f(x) =  . Đạo hàm f’(1) bằng:
    A.          B.          C. 2        D. 4
Câu18: Cho f(x) =  . Đạo hàm f’(0) bằng:
    A. 1        B.          C.          D. 4
Câu19: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định?
    A. y = x-4    B. y  =          C. y = x4                   D. y =  
Câu20: Cho hàm số y =  . Hệ thức giữa y và y” không phụ thuộc vào x là:
A. y” + 2y = 0        B. y”  - 6y2 = 0    C. 2y” - 3y = 0    D. (y”)2 - 4y = 0
Câu21: Cho hàm số y = x-4. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
    A. Đồ thị hàm số có một trục đối xứng.    
    B. Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 1)    
    C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận    
    D. Đồ thị hàm số có một tâm đối xứng 
Câu 22: Trên đồ thị (C) của hàm số y =   lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có phương trình là:
    A. y =      B. y =      C. y  =      D. y =  
Câu23: Trên đồ thị của hàm số y =  lấy điểm M0 có hoành độ x0 =  . Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hệ số góc bằng:
    A.  + 2            B. 2            C. 2 - 1                D. 3
Câu 24: Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số  
 
Câu 25: Cho đồ thị hai hàm số   và   như hình vẽ: Nhận xét nào đúng?
A.                  B.  

C.      D.  
 


Chủ đề 2.3: Phương trình mũ , bất phương trình mũ 
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Một số tính chất đối với hàm số mũ.
a) Luỹ thừa: 
* Các công thức cần nhớ:
 
    * Tính chất của lũy thừa: 
 ;          ;         ;    
 ;             
    * Quy tắc so sánh:
        + Với a > 1 thì  
        + Với 0 < a < 1 thì  
b) Căn bậc n
     ;                       
    
   
 
2. Phương trình mũ cơ bản:
    Là phương trình dạng: ax = b  (*) với a, b cho trước và 0 < a ¹ 1
+  b £ 0: (*) VN
+  b > 0:      (0<a¹1 và b>0)
Minh họa bằng đồ thị
Phương trình  ax = b (a > 0, a≠ 1)
b > 0    Có nghiệm duy nhất x = logab
b ≤ 0    Vô nghiệm

B. KĨ NĂNG CƠ BẢN
I. Phương trình mũ
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp dùng ẩn phụ.
Khi sử dụng phương pháp này ta nên thực hiện theo các bước sau:
B1: Đưa pt, bpt về dạng ẩn phụ quen thuộc.
B2: Đặt ẩn phụ thích hợp và tìm điều kiện cho ẩn phụ.
B3: Giải pt, bpt với ẩn phụ mới và tìm nghiệm thỏa điều kiện.
B4: Thay giá trị t tìm được vào   giải PT, bpt mũ cơ bản
B5: Kết luận.
Sau đây là một số dấu hiệu.
Loại 1: Các số hạng trong pt, bpt có thể biểu diễn qua     đặt t =  
Hay gặp một số dạng sau:
+ Dạng 1:       bậc 2 ẩn t.
+ Dạng 2:     bậc 3 ẩn t.
+ Dạng 3:      trùng phương ẩn t.
Lưu ý: Trong loại này ta còn gặp một số bài mà sau khi đặt ẩn phụ ta thu được một phương trình, Bpt vẫn chứa x ta gọi đó là các bài toán đặt ẩn phụ không hoàn toàn.
Loại 2: Phương trình đẳng cấp bậc n đối với   và  .
Hay gặp một số dạng sau:
+ Dạng 1:   
  Chia 2 vế cho         loại 1(dạng 1)
+ Dạng 2:   
  Chia 2 vế cho         loại 1(dạng 2)
Tổng quát: Với dạng này ta sẽ chia cả 2 vế của Pt cho   hoặc   với n là số tự nhiên lớn nhất có trong pt Sau khi chia ta sẽ đưa được pt về loại 1.
Loại 3: Trong phương trình có chứa 2 cơ số nghịch đảo
+ Dạng 1:     với a.b = 1
+ Dạng 2:  , với a.b = c2
Với dạng 1 ta đặt ẩn phụ t =      = 1/t ; còn với dạng 2 ta chia cả 2 vế của pt cho   để đưa về dạng 1. 
3. Phương pháp logarit hóa
Đôi khi ta không thể giải một PT, BPT  mũ bằng cách đưa về cùng một cơ số hay dùng ấn phụ được, khi đó ta thể lấy logarit hai vế theo cùng một sơ số thích hợp nào đó   PT, BPT mũ cơ bản (phương pháp này gọi là logarit hóa)
Dấu hiệu nhận biết: PT loại này thường có dạng   ( nói chung là trong phương trình có chứa nhiều cơ số khác nhau và số mũ cũng khác nhau)   khi đó ta có thể lấy logarit 2 vế theo cơ số a (hoặc b, hoặc c).
II. Bất phương trình mũ
1. Bất phương trình mũ cơ bản
Xét bất phương trình ax > b
     - Nếu  , tập nghiệm của bất PT là R vì ax > 0  
     - Nếu b > 0  thì BPT tương đương với  
Nếu a > 1 thì nghiệm của bất PT là x > logab
Nếu 0 <a < 1 thì nghiệm của bất PT là  x < logab
2. Giải bất phương trình bằng phương pháp đưa về cùng một cơ số
3. Giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 
C. Bài tập luyện tập
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
Ví dụ: Giải các phương trình sau:
 1)                             2)  
 3)                         4)  
LG
1)  
2) 
3) 
4) 
Ví dụ: Giải các phương trình sau :     
HD:      
Vậy phương trình có nghiệm:  
Ví dụ: Giải các phương trình sau :     
HD:      
Vậy phương trình có nghiệm:  
Ví dụ: Giải phương trình sau :     
HD:     
 
2. Dùng ẩn phụ.
Ví dụ: Giải các phương trình
1) 
2)  
3)  
LG
1)   
Đặt  với t>0 ta được phương trình:    
Với t=1 ta có x=0
Với t=3 ta có x=1
2)   
   Đặt   ta được phương trình:  
    Với t=1 ta có  
    Với t=2 ta có  
Ví dụ: Giải các phương trình sau :     
HD:         (*)
Đặt   Phương trình (*) 
Với      
Với      
Vậy phương trình có nghiệm:  
Ví dụ: Giải các phương trình sau :     
HD:      (*)
Đặt  Phương trình (*) 
Với      
Vậy phương trình có nghiệm:  
Ví dụ: Giải các phương trình sau :     
HD:      (*)
Đặt   Pt (*) 
Với      
Vậy phương trình có nghiệm:  
3. Phương pháp logarit hóa
Ví dụ: Giải các phương trình sau:
1)                                       2)  
LG
1) Pt  
 
4. Bất phương trình
Bài 1: Giải các bất phương trình sau:  
a)                           b)   
Lời giải:
a)    Ta có:  .
- Bất phuơng trình đã cho có tập nghiệm là:  
b)    Ta có:  
- Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là: .
Bài 2: Giải bất phương trình :      
Lời giải:
Ta có: 
 
Bất phuơng trình đã cho có tập nghiệm là: 
Bài 3: Giải bất phương trình:  
Lời giải:
Ta có  
Bất phuơng trình đã cho có tập nghiệm là:  
Bài 4: Giải bất phương trình:  
Lời giải:
Ta có:   
Bất phuơng trình đã cho có tập nghiệm là:  
Bài 5: Giải bất phương trình:          
Lời giải:
Ta có:  
 Khi đó   
Bài 6: Giải bất phương trình:           
Lời giải:
    - Ta có:  
    - Đặt  . Điều kiện: t > 0.
- Ta có:   
- Khi đó:  
- Vậy bất phương trình có tập nghiệm là:  
Bài 7: Giải bất phương trình:         
        Lời giải:
    - Ta có:        (1)
    - Đặt   . Điều kiện: t > 0.
- Ta có:   
- Vậy bất phương trình có tập nghiệm là: 
Bài 8: Giải bất phương trình:     
Lời giải:
- Ta có: 
 Chia hai vế của (1) đã cho   ta được: (1)     (2)
    - Đặt   .  Điều kiện: t > 0.
- Khi đó (2) có dạng 
- Với  ta có:  .
- Với  ta có:  .
- Vậy bất phương trình (1) có tập nghiệm:  
* Bài tập tự luyện
Bài 1: Giải các phương trình:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)                                         
9)                                     
10)                                           
11)  
12)  
13)  
14) 2x - 2  = 3        
15) 3x + 1 = 5x – 2        
16) 3x – 3 =  
17)      
18)            
19) 52x + 1- 7x + 1 = 52x + 7x
Bài 2: Giải các bất phương trình:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)                                         
9)                                     
10)                                           
11)  
12)  
13)  
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Phương trình   có nghiệm là:
    A. x =          B. x =          C. 3        D. 5
Câu 2: Tập nghiệm của phương trình:   là:
    A.           B. {2; 4}    C.      D.  
Câu 3: Phương trình   có nghiệm là:
    A.          B.          C.          D. 2
Câu 4: Phương trình   có nghiệm là:
    A. 3        B. 4        C. 5        D. 6
Câu 5: Phương trình:   có nghiệm là:
    A. 2        B. 3        C. 4        D. 5
Câu 6: Phương trình:   có nghiệm là:
    A. -3        B. 2        C. 3        D. 5
Câu 7: Tập nghiệm của phương trình:   là:
    A.      B.      C.      D.   
Câu 8: Phương trình:   có nghiệm là:
    A. 1        B. 2        C. 3        D. 4
Câu 9: Phương trình:   có nghiệm là: 
    A. 3        B. 2        C. 1        D. 0
Câu 10: Phương trình:   có nghiệm là:
    A. 1        B. 2        C. 3        D. 4
Câu 11: Xác định m để phương trình:   có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là:
    A. m < 2        B. -2 < m < 2        C. m > 2        D.  
Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình:   là:
    A.      B.      C.      D.  
Câu 13: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D. Kết quả khác 
Câu 14: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C. (0; 1)    D.   
Câu 15: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.          D.  
Câu 16: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D. Kết quả khác 
Câu 17: Bất phương trình: 2x > 3x có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D.  
Câu 18: Nghiệm của bất phương trình   là:
A.              B.           C.           D.   
Câu19: Tập nghiệm của bất phương trình:   là:
    A.      B.      C.      D.  
Câu20: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D.  
Câu21: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C. (0; 1)    D.   
Câu22: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.          D.  
Câu23: Bất phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D.  
Câu 24: Bất phương trình: 2x > 3x có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D.  
Câu 25: Nghiệm của bất phương trỡnh   là:
            A.           B.           C.           D.   


Chủ đề 2.4: Phương trình lôgarit , bất phương trình lôgarit
A.    KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. phương trình lôgarit
1. Phương trình lôgarit cơ bản:
PT logax = b  ( a > 0,  ) luôn có nghiệm duy nhất x = ab với mọi b
2.cách giải một số phương trình loogarit đơn giản :
a.  Đưa về cùng cơ số:
1.     f(x) = g(x)
2.     f(x) = ab
Lưu ý rằng với các PT, BPT logarit ta cần phải đặt điều kiện để các biểu thức logaf(x) có nghĩa là  
f(x)   0.
b.  Đặt ẩn phụ
Với các PT, BPT mà có thể biểu diễn theo biểu thức logaf(x) thì ta có thể sử dụng phép đặt ẩn phụ t = logaf(x). 
Ngoài việc đặt điều kiện để  biểu thức logaf(x) có nghĩa là f(x) > 0, chúng ta cần phải chú ý đến đặc điểm của PT, BPT đang xét ( chứa căn, có ẩn ở mẫu) khi đó ta phải đặt điều kiện cho các PT, BPT có nghĩa.
c. Mũ hóa
Đôi khi ta không thể giải một PT, BPT  logarit bằng cách đưa về cùng một cơ số hay dùng ấn phụ được, khi đó ta thể đặt x = at   PT, BPT cơ bản (phương pháp này gọi là mũ hóa)
Dấu hiệu nhận biết: PT loại này thường chứa nhiều cơ số khác nhau
II. Bất phương trình lôgarit
1. Bất phương trình lôgarit cơ bản
Xét bất phương trình logax > b : - Nếu a > 1 thì  
                                                    - Nếu 0 <a < 1 thì   
2.cách giải một số bất phương trình loogarit đơn giản :
a.  Đưa về cùng cơ số: 
b.  Đặt ẩn phụ
c. Mũ hóa
C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Đưa về cùng cơ số:
Ví dụ: Giải các phương trình sau:
a.     (*)
        Đk:  
          (t/m đk)
b.   (*)
Đk:   
Khi đó PT (*)      (t/m đk) 
c.   (*)
Đk:  
Khi đó PT   (t/m đk)
d.    (*)
Đk:         
Với điều kiện trên thì PT (*)   
                                                (t/m đk).
e.    (*)
Đk:  
Với điều kiện trên thì PT m(*) 
                                                  
So sánh với điều kiện ta thấy PT đã cho chỉ có một nghiệm là  
2. Đặt ẩn phụ
Ví dụ: Giải các phương trình sau:
a.  
Với điều kiện   đặt   ta được PT    hoặc  
+   ta có  
+   ta có  
b. 4  (*)
   Với đk:   (*) 
Đặt   và   Ta được PT:     
+   ta có   (t/m đk)
+   ta có   (t/m đk)
Vậy BPT đã cho có hai nhghiệm là  và  
VD: Giải phương trình sau:  
Giải
ĐK : x >0, log3x ≠5, log3x ≠-1
Đặt t = log3x, (ĐK:t ≠5,t ≠-1) Ta được phương trình :  ó t2 - 5t + 6 = 0 
t =2, t = 3 (thoả ĐK)
Vậy log3x = 2, log3x = 3 Phương trình đã cho có nghiệm : x1 = 9, x2 = 27
Ví dụ: Giải các phương trình sau :  
HD:       (1)
Điều kiện:   Phương trình  
Đặt   ta có   
Vậy phương trình có nghiệm  
Ví dụ: Giải các phương trình sau :  
HD:       (2)
Điều kiện:  
Phương trình  
 (2)
Đặt   phương trình (2)  
    tm đk (*)
Vậy phương trình có nghiệm  
3. Mũ hóa
Ví dụ Giải các phương trình sau:
a.  
Đk:   (*)
Với đk (*) thì PT đã cho tương đương với PT   (t/m đk (*))
b.  
Đk:   (*)
Với đk (*) mũ hóa 2 vế của PT đã cho ta được PT     (t/m)
c.  
Đk:   (*)
Với đk (*) thì PT đã cho tương đương với PT
           
Kết hợp với đk (*) ta thấy PT đã cho chỉ cố một nghiệm duy nhất là  
VD: Giải phương trình sau: log2(5 – 2x) = 2 – x
Giải. ĐK : 5 – 2x > 0.
+ Phương trình đã cho tương đương. 5 – 2x =   ó22x – 5.2x + 4 = 0.
Đặt t = 2x, ĐK: t > 0.Phương trình trở thành:t2 -5t + 4 = 0. 
phương trình có nghiệm : t = 1, t = 4.
Vậy 2x = 1, 2x = 4, nên phương trình đã cho có nghiệm : x = 0, x = 2.     
* Bất phương trình lôgarit cơ bản
1. Giải BPT cơ bản:
Bài 1. Giải các BPT
a)                 
Bài giải:
        a)   
bất phương trình có tập nghiệm:  

b) 
  
bất phương trình có tập nghiệm:  

2. Giải BPT PP đưa về cùng cơ số:
Bài 1: Giải  bất phương trình sau:   
    Lời giải:
- Điều kiện: 
- Khi đó: 
              
- Kết hợp với điều kiện, bất phương trình có tập nghiệm:  
Bài 2: Giải bất phương trình:     
    Lời giải:
- Điều kiện: 
- Khi đó:    
    
- Kết hợp với  điều kiện, bất phương trình có nghiệm là :  
Bài 3: Giải bất phương trình:  
Lời giải:
- Điều kiện:    
- Khi đó:  
    
Kết hợp với  điều kiện, bất phương trình có nghiệm là :  
3. Giải BPT bằng PP đặt ẩn phụ:
Bài 1: Giải bất phương trình:     
    Lời giải:
- Điều kiện:    
    - Đặt :  
- Khi đó:    
- Với   ta có:  
- Kết hợp với  điều kiện, bất phương trình đã cho có tập nghiệm là :  
Bài 2: Giải bất phương trình: 
        Lời giải:
- Điều kiện:    
    - Đặt :  
- Khi đó:    
- Với t < 4 ta có: 
- Với t > 9 ta có: 
- Kết hợp với  điều kiện bất phương trình có tập  nghiệm là :   
Bài 3:Giải bất phương trình:
a)    ;  Với ĐK : x > 0 
ta có :  <=>  
Đặt   BPT trở thành :  
<=>  
Kết hợp với đk :  ta có nghiệm của BPT đã cho là :  
Bài 4: Giải các bất phương trình :
a)     (1)  
Với  ĐK :    thì (1)  <=>   
<=>  <=>  
<=>  <=>  
Kết hợp với ĐK :   ta được nghiệm của BPT :   
b)     (2)
(2)  
  
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Phương trình:   có nghiệm là:
    A. 7        B. 8        C. 9        D. 10
Câu 2: Phương trình:   = 3lgx có nghiệm là:
    A. 1        B. 2        C. 3        D. 4
Câu 3: Phương trình:   = 0 có mấy nghiệm?
    A. 0        B. 1        C. 2        D. 3
Câu 4: Phương trình:  
    A. 0        B. 1        C. 2        D. 3
Câu 5: Phương trình:   có nghiệm là:
    A. 24        B. 36        C. 45        D. 64
Câu 6: Phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.      B.      C.      D.   
Câu 7: Phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.          B.      C.      D.   
Câu 8: Phương trình:   = 1 có tập nghiệm là:
    A.          B.          C.          D.   
Câu 9: Phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.          B.          C.      D.   
Câu 10: Phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.          B.          C.      D.   
Câu 11: Phương trình:   có tập nghiệm là:
    A.          B.          C.      D.   
Câu 12: Nghiệm của phương trình :   là:
A. x = 5                    B.                     C.            D.   
Câu 13: Phương trình   có 2 nghiệm  .Khi đó :
     A.                 B.                  C.                 D.  
Câu 14. Phương trình   có hai nghiệm  . Khi đó tổng   là:
A.                       B.                        C.                           D. 1
Câu  15. Giá trị của m để phương trình   có nghiệm 
   là:
A. 3   m   6                B. 2   m   3        C.  6   m   9             D. 2   m   6
Câu 16.  Phương trình sau  có nghiệm là:
A.  .            B.  .                      C.  .            D.  .
Câu 17. Cho phương trình   để phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt trái dấu thì điều kiện của m là:
A. .        B. .                C.  .                D. .
Câu 18. Nghiệm của phương trình  là:
A.         B.            C.            D.  
Câu 19. Nghiệm của bất phương trình   là:
A.                                 B.          C.                    D.            
Câu 20. Tập nghiệm   của bất phương trình   là:
A.                                         B.  
C.                                         D.  
Câu 21: Tập nghiệm S của bất phương trình  là:
      A.            B.              C.              D.  
Câu 22 .  Phương trình   có hai nghiệm  . Khi đó tổng   là:
A.                       B.                        C.                           D. 1
Câu 23. Tập nghiệm   của bất phương trình   là:
A.                                         B.  
C.                                         D.  
Câu  24. Giá trị của m để phương trình   có nghiệm 
   là:
A. 3   m   6                B. 2   m   3        C.  6   m   9             D. 2   m   6
Câu 25. Nghiệm của bất phương trình   là:
A.                                 B.          C.                    D.            
Câu 26:  Phương trình sau  có nghiệm là:
A.  .        B.  .                      C.  .            D.  .
Câu 27. Cho phương trình   để phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt trái dấu thì điều kiện của m là:
A. .        B. .                C.  .                D. .
Câu 28. Nghiệm của phương trình  là:
A.         B.            C.            D.  

THAM KHẢO ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho phương trình  . Khi đặt  , ta được phương trình nào dưới đây?
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   là số thực dương khác 1. Tính  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Với   là các số thực dương tùy ý và   khác 1. 
Đặt   Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tập nghiệm   của bất phương trình  
A.   
B.  
C.   
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tập xác định   của hàm số  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số   để phương trình   có hai nghiệm thực   thỏa mãn  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   với   là các số thực lớn hơn 1. Tính  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Xét các số thực dương   thỏa mãn   Tìm giá trị nhỏ nhất   của  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào sau đây đúng với mọi số thực dương  
A.   
B.  
C.   
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Rút gọn biểu thức   với  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tính đạo hàm của hàm số  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   .Tính  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tập nghiệm   của phương trình  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số   để phương trình   có hai nghiệm thực phân biệt.
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn  . Tính 
 
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Xét các số thực dương   thỏa mãn   Tìm giá trị nhỏ nhất   của  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   là số thực dương khác  . Tính  
A.  
B.  
 
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tập nghiệm   của phương trình  
A.  
B.  
 
D.  

Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho hai hàm số   với   là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là   và   như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.                    B.  
C.                    D.  


Câu 1. Cho ba số thực dương   khác 1. Đồ thị các hàm số   được cho trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.                          B.  
C.                          D.  


Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   và  . Tính  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Rút gọn biểu thức   với  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số   để hàm số   có tập xác định là  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số   bất phương trình 
  có nghiệm thực.
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số   phương trình   có nghiệm thuộc khoảng  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Với mọi số thực dương   và   thỏa mãn  , mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1* (THPTQG - 2017). Xét hàm số   với   là tham số thực. Gọi   là tập hợp tất cả các giá trị của   sao cho   với mọi số thực   thỏa mãn   Tìm số phần tử của  
A.  
B.  
C.  
D. Vô số.
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Cho   là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tập xác định   của hàm số   
A.   
B.  
C.   
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số   để phương trình   có nghiệm thực.
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tập xác định   của hàm số   
A.   
B.  
C.   
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Với mọi   là các số thực dương thỏa mãn   Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số   để phương trình   có hai nghiệm thực   thỏa mãn  
A.  
B.  
C.  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số   để hàm số   có tập xác định là  
A.   
B.  
C.    hoặc  
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Với các số thực dương   tùy ý, đặt   Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.   
B.  
C.   
D.  
Câu 1 (THPTQG - 2017). Xét các số nguyên dương   sao cho phương trình   có hai nghiệm phân biệt   và phương trình   có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn  . Tìm giá trị nhỏ nhất   của  
A.  
B.  
C.  
D.  

KIỂM TRA 45 PHÚT

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA 
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về luỹ thừa, logarit, hàm số mũ, hàm số logarits, hàm số luỹ thừa, phương trình bất PT mũ và logarit
2. Kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng: Tìm tập xác định của hàm số logarit, ĐK xác định của lũy thừa,  kỹ năng tính đạo hàm của HS mũ và HS logarit. kỹ năng giải PT, bất PT mũ và logarit
3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
      - Hình thức: Trắc nghiệm khách quan
      - Học sinh làm bài trên lớp
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MA TRẬN NHẬN THỨC

Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng    Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của   KTKN)    Trọng số
(Mức độ nhận thức của Chuẩn KTKN)    Tổng điểm    Điểm
theo thang điểm 10
Lũy thừa    15    2    30    1
Hàm số  Luỹ thừa                1
logarit                2
Hàm số logarit    20    3    60    1
Hàm số mũ    15    2    30    1
Phương trình mũ     25    3    75    1
Phương trình logarit                1
Bất PT mũ     25    3    75    1
Bất phương trình logarit                1
Tổng    100        270    10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề\ Mức độ    1    2    3    4    Tổng
Lũy thừa    Câu 1    Câu11    Câu 21,25        4
Hàm số  Luỹ thừa    Câu 2    Câu 16,17            3
logarit    Câu 4    Câu12            2
Hàm số logarit    Câu 3,5,7    Câu13    Câu22        5
Hàm số mũ        Câu14, 15            2
Phương trình mũ     Câu 6    Câu19,18        Câu 23    4
Phương trình logarit    Câu 8            Câu 24    2
Bất PT mũ     Câu10                1
Bất phương trình logarit    Câu9    Câu 20            2
Tổng    10    10    3    2    25

BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1.Tính chất lũy thừa 
Câu 2: Tìm tập xác định của và hàm số lũy thừa      
Câu 3: Tính chát của hà số mũ và HS logarit
Câu 4: tính giá trị logarit
Câu 5 .Tính đạo hàm của một tích : Hàm sốy= lnx và y=x
Câu 6: Giải PT mũ bằng PP đặt ẩn phụ
Câu 7: Tập xác định của hàm số logarit
Câu 8 .Giải Pt logarit : PP đưa về cùng cơ số
Câu 9. Giải BPT logarit cùng cơ số và có cơ số 0<a<1
Câu 10. Quan hệ giữa hàm số mũ và logarit
Câu 11. Đạo hàm của hàm số căn thức 
Câu 12.Biểu diễn logarit theo một logarit khác
Câu 13.Tìm TXĐ của hàm số logarit
Câu14 . So sánh 2 logarit và 2 lũy thừa
Câu 15. ĐK có nghĩa của biểu thức gồm có chứa căn thức và lũy thừa
Câu 16. So sánh 2 logarti
Câu 17.Tính đồng biến nghịch biến của hàm số lũy thừa
Câu 18. Giải PT mũ đẳng cấp
Câu 19.Giải PT mũ bằng logarit hóa 2 vế
Câu 20. Giải bất PT logarit phối hợp 2 cơ số a<1 và 0<a<1
Câu 21.Bài toán thục tế về Pt mũ
Câu 22. Kết hợp đạo hàm của hàm số và giải PT
Câu 23. Tìm ĐK của tham số m để PT có mũ có nghiệm trong (a;b)
Câu  24.Tìm ĐK của tham số m để PT có logarit có nghiệm trong (a;b)
Câu 25.Tìm điều kiện có nghĩa của biểu thức phối hợp giữa că bậc chẵn và lũy thừa
IV. ĐỀ KIỂM TRA
     Câu 1. Cho   là một số thực dương. Rút gọn biểu thức   kết quả là:
A.              B.              C.              D.  
Câu 2. Tập xác định của hàm số   là:
A.      B.         C.          D.  
Câu 3: Cho a 0 ; a 1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Tập xác định của hàm số    là khoảng 0;
B. Tập giá trị của hàm số   là tập 
C. Tập xác định của hàm số    là tập 
D. Tập giá trị của hàm số   là tập  
Câu 4: Giá trị  của   bằng 
A.3            B.                 C.-3            D. 
Câu 5: Đạo hàm của hàm số y=x.lnx là:
A.             B.lnx                C.1            D. lnx+1
Câu 6: Số nghiệm của phương trình 3x-31-x=2 là:
A.0            B.1                C.2.            D.3.
Câu 7: Tập xác định của hàm số  y=log(1-2x+x2) là:
A. D = R        B. D =             C. D =         D. D = R\{1}
Câu 8:Tập nghiệm phương trình   là
A. S={1}         B. S={1;-2}            C. S=     D. S= 
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình   là:
A.         B. S=(-1;1)            C. S=         D. S= 
Câu 10:Đồ thị hàm số   và   nhận đường thẳng nào sau đây làm trục đối xứng:
A.y=0            B. x=0            C. y=x            D. y=-x
Câu 11: Đạo hàm của hàm số   là:
A.          B.       C.      D.   
Câu 12:Nếu   và   thì:
A.     B.     C.         D. 
Câu 13: Tập xác định của hàm số   là
A. D =     B. D=     C. D =     D. D = 
Câu 14: Nếu   và   thì:
A. a>1; b>1        B. 0<a<1; b>1        C. a>1; 0<b<1        D. 0<a<1; 0<b<1
Câu 15: Đồ thị hàm số   và y = 5x nhận đường thẳng nào sau đây làm trục đối xứng:
A. y = 0        B. x = 0             C. y = x         D. y = -x

Câu 16: Với 0 < a < 1 và b > 1, bất đẳng thức nào sau đây đúng
A.         B.     C.     D.  
Câu 17: Hàm số nào sau đây chỉ đồng biến trên khoảng  ?
A.              B.          C.          D.  
Câu 18: Tập nghiệm của 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0 là
A. S={1;2}            B. S={1;-2}        C. S={-1;-2}    D. S={-1;2}
Câu 19: Số nghiệm của phương trình   là:
A.0                B. 1            C. 2            D. 3
Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình   là 
A. S=         B. S=         C. S=         D. S=(1;81)
Câu 21:Dân số tỉnh A năm 2014 là khoảng 15 triệu người với mức độ tăng hàng năm là 1,3%/năm. Hỏi nếu với mức độ tăng như vậy thì vào năm nào dân số tỉnh A khoảng 20 triệu người:
A. Năm 2034-2035                                       B. Năm 2036-2037     
C. Năm 2037-2038                                           D. Năm 2039-2040
Câu 22:Cho hàm số f(x) = x2 .ln . Phương trình f ’(x) = x có tất cả nghiệm thuộc khoảng:
A. (0; 1)               B. (1; 2)             C. (2; 3)           D. Một khoảng khác
Câu 23: Giá trị của m để phương trình   có đúng 2 nghiệm là:
A. m 2            B. m  -2        C. m > -2        D. m > 3, m = 2
Câu 24: Để phương trình:   có nghiệm thuộc khoảng (1; +∞) thì giá trị của m là:
A. m > 3        B. m > - 1            C. m  - 1        D. m < 3
Câu 25: Điều kiện có nghĩa của    là
A.          B.         C.         D. x>2


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan