Công văn V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37/2022 ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh