Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 được sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ GDĐT