5. LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022)