136. QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban quản trị phần mềm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, năm học 2022 – 2023