A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Kết luận sau hội nghị sơ kết chuyên môn giữa học kỳ I năm học 2017-2018

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
  
 

Số: 146/TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2017

   

THÔNG BÁO

Kết luận sau hội nghị sơ kết chuyên môn giữa học kỳ I năm học 2017-2018

đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1571/KH-SGDĐT ngày 17/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc làm việc với các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị giáo dục sự nghiệp trực thuộc năm học 2017-2018 và Công văn số 1656/SGDĐT-VP ngày 01/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội nghị sơ kết chuyên môn giữa học kỳ I năm học 2017-2018, từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 17/11/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tại 12 phòng giáo dục và đào tạo đối với cấp trung học cơ sở và hội nghị  đối với cấp trung học phổ thông.

Qua nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các  đơn vị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẾN GIỮA HỌC KỲ I

1. Ưu điểm

- Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT đã kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở tới cán bộ quản lý, giáo viên thuộc địa bàn quản lý.

- Các phòng giáo dục và đào tạo đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tới các trường trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý.

- Tất cả các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo sự chỉ đạo của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Một số cán bộ quản lý sát sao với hoạt động chuyên môn của nhà trường, nắm chắc văn bản chỉ đạo; linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; có ý thức thúc đẩy giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

- Đội ngũ giáo viên cốt cán các phòng giáo dục và đào tạo, giáo viên cốt cán cấp trung học phổ thông nắm vững quan điểm, phương pháp đổi mới hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá; tích cực áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong việc giảng dạy.

- Một số giáo viên đã có ý thức đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch của nhiều đơn vị chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, chung chung, chưa bám sát thực tế hoạt động của đơn vị mình, chưa cụ thể hóa thành các nhiệm vụ gắn với đặc thù của đơn vị. Nội dung các biện pháp quản lý, chỉ đạo trong kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn của một số trường chưa cụ thể.

- Nhiều hiệu trưởng chưa nắm vững các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chưa thể hiện được vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện các hoạt động chuyên môn.

- Một số cán bộ quản lý,  giáo viên máy móc trong nhận thức, hiểu và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Việc đổi mới công tác quản lí trường học;  đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ở nhiều đơn vị còn chậm, chưa rõ nét.

- Một số nhiệm vụ như: đổi mới công tác hướng nghiệp, dạy nghề, khởi nghiệp, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường chưa thực sự được chú trọng ở một số đơn vị dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao.

- Việc sinh hoạt chuyên môn của một số tổ chuyên môn chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, chưa có sự định hướng, chỉ đạo, kiểm tra. Giám sát của ban giám hiệu.

- Hầu hết các tổ/nhóm chuyên môn chưa linh hoạt, chưa mạnh dạn trong điều chỉnh nội dung dạy học nên việc dạy học vẫn chưa phù hợp với năng lực cũng như đặc thù riêng của từng vùng, từng đối tượng học sinh.

- Nhiều giáo viên chưa có ý thức đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; vẫn còn hiện tượng giáo viên dạy học theo lối truyền thụ một chiều, đọc chép, thiếu tính liên hệ  thực tiễn dẫn đến tình trạng học sinh chỉ “học vẹt”, không hiểu bản chất của kiến thức trong bài học.

- Phần lớn giáo viên hiểu máy móc về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo hình thức trải nghiệm sang tạo nên việc dạy học chưa thực sự hiệu quả, chưa phù hợp với đặc thù bộ môn với điều kiện dạy dạy học thực tế của từng đơn vị.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Hiệu trưởng một số đơn vị chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, còn phó mặc cho phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn.

- Nhiều đơn vị chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; còn đổ lỗi cho năng lực giáo viên, khả năng nhận thức của học sinh, chương trình dạy học cũ, thời gian dạy học trên lớp không phù hợp, điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu đổi mới

- Việc quản lí, kiểm tra, giám sát quá trình dạy và học của một số cán bộ quản lí ở các đơn vị chưa được thường xuyên, chưa hiệu quả, chưa có tác dụng thúc đẩy giáo viên phấn đấu.

- Nhiều giáo viên ngại đổi mới hoặc có năng lực chuyên môn yếu không đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

- Ý thức trách nhiệm của một số giáo viên đối với công việc chưa cao, chưa có ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở nhiều đơn vị chưa thực sự hiệu quả, mang tính hình thức.

II. MỘT SỐ YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

          1. Toàn ngành cần có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc đổi mới công tác quản lí trường học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để chuẩn bị tốt cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Các đơn vị cần linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc phạm vi quản lý thay đổi nhận thức, phương pháp làm việc. Chú trọng khai thác các thông tin từ các nguồn thông tin đại chúng để áp dụng phù hợp tại đơn vị, cụ thể:

          - Khai thác hiệu quả trang mạng “Trường học kết nối” trong bồi dưỡng giáo viên. Yêu cầu toàn bộ cán bộ quản lí, giáo viên thuộc các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phải đăng kí để tham gia các bài học trong chương trình tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 11/2017 tại Hải Phòng (các phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu giáo viên đã tham gia tập huấn hướng dẫn lại để các đơn vị biết cách khai thác; các trường THPT, PTDTNT THCS&THPT thực hiện theo hướng dẫn của Sở tại Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn giữa kỳ I).

+ Đối với Bài 1 tổ chức học tập trung. Bài 2, Bài 3 tổ chức học theo tổ/nhóm chuyên môn. Cá nhân cán bộ quản lí, giáo viên tự học lại toàn bộ các bài học.

+ Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của giáo viên thông qua các hình thức sau: việc hoàn thành bài học trên mạng “Trường học kết nối”, viết bài kiểm tra nhận thức về các vấn đề liên quan đến bài học, dự giờ để đánh giá việc vận dụng kiến thức trong dạy học…

- Trong các cuộc họp của nhà trường lựa chọn và tổ chức cho giáo viên xem một số chương trình trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 như: Chương trình truyền hình thực tế “Thầy cô chúng ta đã thay đổi”, “Con đường nghề nghiệp”, “Cuốn sách của tôi”, “Học Lịch sử thật tuyệt”…, tổ chức thảo luận, tìm ra những ý tưởng phù hợp với đặc thù đơn vị.

2. Các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá lại việc thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị; phát huy những ưu điểm, những mặt mạnh, những việc đã làm tốt; kiểm điểm nhưng tồn tại, hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân chủ quan để kịp thời có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

          3. Các phòng giáo dục và đào tạo tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán của phòng; sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên cốt cán trong sinh hoạt chuyên môn cụm, trong dự giờ, tư vấn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

4. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của việc sinh hoạt chuyên môn cụm. Cụm trưởng cần thống nhất với các thành viên trọng cụm để xây dựng kế hoạch sinh hoạt cụ thể; cần lựa chọn nội dung sinh hoạt cụ thể, tăng cường việc xây dựng bài học, giảng thử nghiệm, rút kinh nghiệm theo môn hoặc nhóm môn cho tất cả giáo viên thuộc cụm; trao đổi kinh nghiệm trong điều chỉnh nội dung dạy học, tổ chức dạy học theo hình thức trải nghiệm sáng tạo.

5. Cán bộ quản lý các nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Việc xây dựng kế hoạch của hiệu trưởng nhà trường cần thể hiện rõ các nội dung sau: sự chỉ đạo đối với công tác chuyên môn bằng việc làm cụ thể trong năm, từng tháng; việc kiểm tra, giám sát của hiệu trưởng xuyên suốt năm học; các giải pháp cụ thể để nâng chất lượng hoạt động chuyên môn của nhà trường; biện pháp giúp đỡ, thúc đẩy giáo viên trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

- Nắm vững các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo như: 1316/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017, 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017; 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2017. Khi triển khai văn bản cần cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của đơn vị, gắn với trách nhiệm thực hiện của tập thể và cá nhân có liên quan; tổ chức họp để giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, thống nhất cách hiểu và thực hiện các văn bản hướng dẫn. Đối với những văn bản như Công văn 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2017 cần tổ chức thực hiện thử nghiệm tập trung để giáo viên cùng thực hành đến khi nhuần nhuyễn mới chính thức thực hiện.

- Đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ từ đó có giải pháp phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng giáo viên có năng lực chuyên môn hạn chế bằng việc làm cụ thể như: giao học các chuyên đề kiến thức bộ môn còn yếu, kiểm tra, đánh giá kết quả; dự giờ thường xuyên để giúp giáo viên tiến bộ về phương pháp giảng dạy.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của giáo viên để kịp thời tư vấn, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn để giáo viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy của mình.

- Thống nhất trong chỉ đạo chuyên môn về một số vấn đề sau:

+ Việc xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn cần thể hiện được hoạt động của tổ chuyên môn, tránh hình thức; ghi chép nội dung các cuộc họp của tổ chuyên môn ở sau kế hoạch tuần/tháng; không yêu cầu các tổ phải có sổ nghị quyết tổ chuyên môn (không quy định trong Điều lệ).

+ Việc đổi mới phương pháp dạy học phải được thực hiện thường xuyên, trong từng giờ học. Quy định về tỉ lệ giáo án soạn theo hướng đổi mới tại Công văn 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 là để tổ trưởng chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn giáo viên thực hiện cho hiệu quả, đúng hướng.

+ Việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phải phù hợp, linh hoạt, tùy vào đặc thù của từng nội dung bài học, nội dung kiến thức cần truyền tải; không lạm dụng việc tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học, khi tổ chức hoạt động nhóm phải xác định rõ mục đích của hoạt động nhóm, hoạt động nhóm phải bắt đầu từ hoạt động cá nhân; không phủ nhận hoàn toàn các phương pháp dạy học truyền thống.

+ Việc sử dụng thiết bị dạy học phải phù hợp với nội dung bài dạy và điều kiện thực tế của đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

+ Để việc tổ chức hoạt động học đạt hiệu quả cao giáo viên cần chú trọng bước giao nhiệm vụ cho học sinh: nhiệm vụ học tập cần rõ mục tiêu, phương thức thực hiện, phù hợp với năng lực học sinh, khả thi với học sinh, nhiều học sinh có thể thực hiện được. Trước khi giao nhiệm vụ giáo viên phải lường trước được khó khăn của học sinh khi thực hiện nhiệm vụ và có biện pháp giúp học sinh tháo gỡ khó khăn trước khi giao nhiệm vụ cho học sinh.

+ Mỗi nhiệm vụ học tập cần có hệ thống câu hỏi, bài tập theo các mức độ từ thấp đến cao, có những nhiệm vụ phù hợp với đối tượng học sinh trung bình, yếu, đảm bảo hạn chế tối thiểu số lượng học sinh bị giáo viên “bỏ rơi” trong giờ. Tăng cường việc ôn luyện kiến thức trong từng giờ để những học sinh có lực học hạn chế có cơ hội được bù đắp kiến thức hổng.

+ Cần chú trọng việc gắn kiến thức trong sách vở với cuộc sống thực tiễn để học sinh thấy được giá trị của việc học, có khả năng áp dụng những kiến thức được học vào cuộc sống thực tiễn.

+ Việc đánh giá giờ dạy theo Công văn 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2017 cần lưu ý: việc đánh giá độ chính xác của kiến thức trong bài dạy được căn cứ vào các tiêu chí số 2, 8, 12; tiêu chí 12 không phải là tiêu chí khống chế để đạt giờ khá, giỏi nên nếu bài dạy không đạt mức độ 3 giáo viên vẫn có thể được xếp loại khá hoặc giỏi nếu các tiêu chí còn lại đạt yêu cầu.

          Yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt Kết luận này tới toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc phạm vị quản lý; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận này, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017- 2018 và những năm tiếp theo./.

           

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở GD&ĐT;

- Các phòng GD&ĐT;

- Các đơn vị trực thuộc;         

- Lưu: VT, GDTrH.                                                               

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoàng

                                                                               


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan